Follow us on:

     youtube    vkontakte   
www.australiantatars.com

ALL EVENTS

Fatima Valiyffneng 90 Yashlege – Anniversary

February 14, 2010

2010-yil 14 Fevral kone Avstraliya Tatar diasporaneng ing ole hormetle, gaziz, izge ana, daw ani ham daw abi bulgan Fatima Valiyffneng 90 yashlek tugan kone beireme utkezelde!


Tugan kon majelese, Adelaide qalaseneng Enfield community Holenda 200 ga yaqen keshe belan bik kongelle , toy kebek ozderelde. Zal bik kup matur chachaklar, sharlar ham tabrik lozunglar belan bizalgan ide.


Majeles bashlanewga gaziz abilaren matur bizakle arba belan oneqlareneng balalare, alep kerdelar. Chakerelgan kunaklar urennarenan torep alkeshlap qarshe aldelar. Aniyebez shatlegenan dulkenlanep kuzlarenan yashlaren tukte. Qarshe alewshe qunaqlarebez arasenda 93 yashlek Sagit abzi ham 91 yashlek Laila apadan bashlap ing yash (onegeneng malaye) 8 ayleq Karim ga hatle, tugan kon jiyeleshena kilgan ide.(Bilgele ole yashtage avertew keshelarneng zor jiyeleshlarga kelewe jingel tugel).


Tugan kon tartibe boyencha


Qotle bolsen Ankai tugan kooneng,


Balqep torsen harchaq yuzlareng.


Qaige-haserat kormiy, shadleq belan,


Utsen ide alge koonnareng.

 


Bahchalarda qoshlar sayrap toymiy,


Qotlap, Ankai, tugan konengda.


Fareshtalar ap-paq qanat bolsen,


Kup averleq kurgan ingingda.

 


Sin bolganga kura, Ankai


Bu dunyada bare nurgena,


Nur sunmasen, hichta surelmasen-


Ozaq yasha, isan bulgena.

 


Bu guzal sheger oqelgannan song, Tatar-Bushqurt maktabeneng biyiw gurupbase, ozlareneng matur jerewlare ,shayan biyiwlare belan tabrek ettelar. Songennan, qeze Sofiya Valyiff neng anineng tugan kone uchun yazgan shigere suzlerene Tatar halqeneng mashgur compozetere Fanir Galimov muzikasena, Aidar Galimovneng 2009- yil orenlawenda mahsus jeren berenche tapqer slied show belan qunaqlarga taqdim ettelde.


Sayladem Singa Bulekka (lyrics by Sofiya Valyiff, Adelaide, Australia)


Bugun seneng tugan kooneng ,


Sayladem toorle bulaklar.


Bulakdanda qaderle,


Yurakdage ezge telaklar.

 


Jide(7) Qet,a jide (7) okyan,


Baylegen senga arnadem.


Kongel baylege senda,


Baylardan kem qalmadeng.

 


Oyladem tenesh Okyanne,


Bolsen dep senga bulagem.


Safleqqa tengdash eta almam,


Tazada keng yuraging.

 


Sayladem ay – yuldezen,


Nur sefkan Tangrem kogennan.


Ozingda yaqte yuldezsen,


Oreneng kongelem torennan.

 


Shegerlar, qotlawlar soylanep bolgannan song , Adelaide neng Tatar hanemnar jerew gurupbase, Tatar haleq jerlarennan, Aniyim, Gomer mizgellare, Niga dip sorama, Ay bol-bolem, Ankaineng dogalare ham shayan koy Gomer bergena kela.


Qatarle matur jerlar belan tabrik ittelar, songenda gorlatep Tatar haleq biyularen yanggerattelar , Barsenada bik zur rahmat , bik zurladelar!


Tugan kon bairamenda bilgele aniyibezneng qesqasha tarehida soylande. Aniyibez Fatima Valiyff Sharqe Turkestanneng (hazerge Qetay ele ) Urumche qalaseneng Tatarlar jiyelep, gurlatep torgan Tatar mahallasenda , Tatarstanneng Kokmara rayonennan kelep orenlashqan Safinnar gailasenda towep oskan , Safinnarneng ing yaqen korshese ham doste bolgan Valiyfflar gailasena kelen bolep tusha . Bala shagennan dos bolep oskan halal jefete (iptashe) gaziz atiyibez Salih Valiyff belan bergalap bik matur turmush ozdera. Turmush yollarenda, 9 bala, donyaga kiteralar ham alarne isan-saw osterep , islam ham Tatar dunyasena faidale insannar itep tarbiyalade.Balalaregena tugel oneqlare ham alarneng balalarena hatle, tarbiyasen shafqaten zjallamade, hazerga hatle ozeneng oleshen qosharga teresha. Mashaallah.


Alar gumerlaren belaygena ozdermagannar, esketkesh gebratle bolgan. Jamgeyatda islam halqe ham oz Tatarlare uchun kop oleshlaren kertkannar. Bilgele alar uchun turmush belaygena jengel bolmagan. Eldan yiraqda, torle haleq arasenda nasellaren oz millate,oz denenda saqlaw, Qetay communistlareneng torle jaberlarennan, isan-saw,osterewlar, songennan elga qaitew bahetena eresha almisha yiraq okeyannar asha Australiya elena orenlashew,ham anda dengez ortasendage kima kebek qalgan Tatar nasellaren, bashqa millat belan asmilatsiya bolep bitep ketmasen ide dep Tatarstan va bashqa eldage tatarlar belan tuganlashew , alarne butun yurageneng torennan suyup hurmat etewlare,.ham alarne oz iqtesadlare belan keterep orenlashterewlar, turmushlaren jayga salew...... ham mosafersheleq , hay-hay jengel bolmagan.


90 yilda bilgele torle sheganaqlar bolgalagander. Allah tagalaneng bandalarena birgan torle senaqlareda gaziz aniyibez ham atiyibez bashlarennan hairan ozgalade. Bezga bilgele aniyibez alarneng barenda ozencha tartiple uzderde. Saberle, shafqatle, yardamche dores maslihatlare, ezge telaklare, chen kungellege belan meskennarga chen konge belan ihtisade ham izjtemai komaklare belan bezga sunmas urnak bolep tora. Yashaganda –yashagan, gurlatep yashagan, yalteratep ez qaldergan.


Afaren!!


Chen yarata belganneng neq bola ghailase,


Yashaw digan bo yolneng balalarder magnase.


A eye biz bahetle, ati-ani dunyaneng nendiy aver mashaqatlaren kursada kup balale ghaila qorep, bezne qeyersetmisha, tashlamiysha, zarlanmisha, botun dunyam, dawlatem, janem-tanem dep shulay bezne oz jannarennan arteq kurep usterde, ham isan-saw keshe ette, tormishneng averleqlarena berelmastan nasellaren is kitkech tarbiyalap, jamgiyatka qoshte. Keshegena tugel, gaziz bashqa nendiy aver haseratlar kelsada berdan berelmasleq qowwat, ruh, aqel birgan, tereshep oqep-eshlap halal emgak belan yasharga tarbiyalagan. Alar inshaallah 2 donyada-da aq yozle soyokle bandalar. Biz ati-aniyibezdan gorurlanep yashadek, hamda yashybiz. Rahmat sezga, meng rahmat!


Allah tagalaga sansez shukerleklar, bezga shulay rahmatle ati-aniy nasip etkanena!


Musharraf Salih (tugan kon mejelesen bashkaruche)

 

 

LATEST EVENTS